Τα μονοπάτια... και τα ψιλά γράμματα!

2023-04-04

⚜️ Στις 03 Φεβρουαρίου 2023, το ΥΠΕΝ απέστειλε την πρόσκληση (31.01.2023) του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), για την υποβολή προτάσεων από τους Δήμους, τις Περιφέρειες, το Άγιον Όρος και εκκλησιαστικούς φορείς, για τη «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας». Η πρόσκληση αφορούσε στη χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού, της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους και των νομικών προσώπων της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 590/1977, για τη δημιουργία ενός Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών, Διαδρομών Πεζοπορίας και Ποδηλασίας για τη δημιουργία, την αναβάθμιση, τη συμμόρφωση πλήρωσης κοινών κριτηρίων και την ενοποίηση των υφιστάμενων τοπικών δικτύων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και βελτίωσης των χώρων αναψυχής. 

Τα ψιλά γράμματα.....

4.2 Τα έργα πρέπει να έχουν μεγάλο βαθμό ωριμότητας σε επίπεδο μελετών και αδειοδοτήσεων

4.3 Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας. 

i. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν είναι επιλέξιμες:

  • Μελέτες ωρίμανσης.


⚜️ Η διοίκηση του κ.Βασιλόπουλου δεν έχει διασφαλίσει τη λειτουργία ενός μελετητικού οργάνου στο Δήμο Καλαμάτας για να αναλάβει το μελετητικό έργο που απατείται (μελέτες χωροθέτησης, υδρολογικές μελέτες στα υπό διάτμηση ρέματα, μελέτες για τις υψομετρικές διαφορές-κλίσεις) για την χρηματοδότηση της ανάπλασης των μονοπατιών του Δήμου Καλαμάτας. Με αυτό ως δεδομένο και με τους περιορισμούς της παραγράφου 4.3(i) για τις μη επιλέξιμες δαπάνες (μελέτες ωρίμανσης), σημαίνει ότι ο φάκελος των μονοπατιών δεν θα έχει ποτέ μέσα τις απαιτούμενες μελέτες, γιατί πολύ απλά δεν μπορούν να εκπονηθούν από το Δήμο Καλαμάτας (ανεπάρκεια) και δεν επιτρέπεται η χρηματοδότηση εξωτερικών αναθέσεων σε μελετητικά γραφεία του ιδιωτικού τομέα από το υφιστάμενο πρόγραμμα.

⚜️ Αξίζει, επίσης, να δούμε τα "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ" στην 3η παράγραφο του προγράμματος:

3.1 Η χρηματοδότηση των επιλεχθεισών προτάσεων θα γίνει με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΣΑΤΑ 075, Κωδικός ΠΔΕ 2023ΤΑ07500000).

Το αντικείμενο της Πρόσκλησης περιλαμβάνεται στο Υποέργο_1 της Δράσης: «Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης» το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 4555 ΕΞ 2023/12.01.2023 (ΑΔΑ: 6ΚΤ1Η-ΦΙ1) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και έχει λάβει κωδικό MIS 5190260.

⚜️ Το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης του Έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ανέρχεται σε 29.770.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. 


(*) Με την παρούσα δομή και λειτουργία του Δήμου Καλαμάτας σημαίνει, σε απλά ελληνικά, ότι τα κονδύλια αυτά θα παραμείνουν ανεκμετάλλευτα για το δήμο μας. Μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία του Δήμου Καλαμάτας. Καλούμε τους πολίτες του Δήμου μας να καταψηφίσουν την ελλιπή και ανεπαρκή διοίκηση του κ.Βασιλόπουλου στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και τους υποψήφιους προέδρους του στις τοπικές κοινότητες. 

Θα πάμε μετωπικά για την 1η Κυριακή, για την αποκαθήλωση του πολιτικού αμοραλισμού.

⚜️ Δείτε την αναλυτική πρόσκληση του προγράμματος εδώ: https://prosklisi.tiiny.site/