ΥΠΕΡ του νέου Νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση των Ο.Τ.Α.

2023-09-19

⚜️ Προς τη σωστή κατεύθυνση οι μεταρρυθμίσεις στο Νέο Νομοσχέδιο των Ο.Τ.Α. από την ελληνική κυβέρνηση. Αναφέρουμε ενδεικτικά τις σημαντικότερες βελτιώσεις του νέου νομοσχεδίου:

1. Θεσπίζει μια σημαντική, δομική αλλαγή στο σύστημα οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων: την κατάργηση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ενσωματώνοντάς τα στον πυρήνα λειτουργίας των δήμων. Επίσης, αναβαθμίζει τη διαχείριση των σχολικών μονάδων από τους δήμους. 

Οικονομίες κλίμακας, μείωση απευθείας αναθέσεων, διαφάνεια, καλύτερη διαχείριση πόρων & εστίαση στην παιδεία.

2. Εισάγει μια σημαντική καινοτομία, τη συνεδρίαση ελέγχου πεπραγμένων δημοτικής και περιφερειακής αρχής, η οποία προσομοιάζει στο μοντέλο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ενισχύοντας τον δημόσιο έλεγχο των πεπραγμένων των αυτοδιοικητικών αρχών. 

Δημοσιονομικός έλεγχος & δημόσιος διάλογος είναι πάντα υπέρ του πολίτη.

3. Συνενώνει την οικονομική επιτροπή και την επιτροπή ποιότητας ζωής των δήμων, βελτιώνοντας την υλοποίηση του δημοτικού έργου. Το μόνιμο προσωπικό, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, οι νομικοί σύμβουλοι και οι δικηγόροι με σχέση έμμισθης εντολής, που απασχολούνται στα νομικά πρόσωπα που καταργούνται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του δήμου και παρέχει τις υπηρεσίες του με την ίδια σχέση εργασίας ή έμμισθης εντολής.

Εργασιακή σταθερότητα & ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων.

4. Το μόνιμο προσωπικό κατατάσσεται σε αντίστοιχες με τα προσόντα του οργανικές θέσεις ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, το δε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατατάσσεται σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου/ειδικότητας, οι οποίες συστήνονται στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου και καταργούνται κατά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου. 

Αξιοκρατία & μείωση των υφιστάμενων διοικητικών στρεβλώσεων.

5. Καθιερώνει δείκτες ποιότητας και παρακολούθησης των επιδόσεων των Ο.Τ.Α, με ανοιχτά διαθέσιμα δεδομένα σε όλους τους πολίτες και επιβράβευση των αποδοτικότερων.

Αξιολόγηση & open data management.